top of page

Algemene voorwaarden

Sport Academy Haarlemmermeer Algemene voorwaarden

 

1: Toepasselijkheid

1.1: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze activiteiten en op alle door ons aangegane schriftelijke overeenkomsten en via onze digitale aanmelding formulieren.

 

1.2: Waarin in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over “deelnemer (s)” moet worden verstaan elk deelnemend kind dat zich heeft aangemeld voor onze voetbalcursussen. Met name wordt onder “deelnemer (s)” ook verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon (ouders/verzorgers) die, tot ons in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met ons gesloten overeenkomst, of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Degene wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden geleverd.

 

1.3: Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.

 

1.4: Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

2: Aanmelding en Inschrijving

2.1: Aanmelding voor deelname aan de Sport Academy Haarlemmermeer activiteiten voor zowel de spelers dient te geschieden door het inzenden van het inschrijfformulier via onze website of via direct contact zoals telefonisch.

 

2.2: Met deze inzending bevestigd de afzender dat hij/zij zich heeft opgegeven voor deelname aan een Sport Academy Haarlemmermeer activiteit voor de betreffende locatie waarvoor is ingeschreven.

 

2.3a: De Sport Academy Haarlemmermeer voetbalschool is voor kinderen die zich kunnen inschrijven en kunnen per maand instromen. De betaling geschied per maand en heeft een opzegtermijn van een maand. Het seizoen duurt 10 maanden.

 

2.3b: De Sport Academy Haarlemmermeer voetbalschool privétraining is een traject waarbij de deelnemer in samenspraak met de trainers de trainingsmomenten, die van te voren zijn bepaald, vastlegt.

 

2.4: Digitale bevestiging van inschrijving volgt direct na het moment van inschrijven.

 

3: Betalingsvoorwaarden – Procedure

3.1: De inschrijvingen en aanbetalingen geschiedt online waarna er direct een bevestiging volgt per e-mail met de betalingsprocedure. De betalingen van de Sport Academy Haarlemmermeer voetbalschool gaat per maand via automatische incasso. Hiervoor gaat u akkoord wanneer u uw bankgegevens met ons deelt.

 

3.2: Om deel te nemen aan onze Sport Academy Haarlemmermeer voetbalschool dient uw betaling bij ons te zijn bijgeschreven. Zodra wij uw betaling hebben ontvangen is daarmee uw deelname gegarandeerd. Een betalingsbewijs is in overleg ook voldoende om te starten.

 

3.3: Betalingsregeling kunt u per e-mail verzoeken en zal door ons nader bekeken en beoordeeld worden. Wij zijn niet verplicht tot uitvoering van uw verzoek.

 

3.4: Bij het niet of niet tijdig ontvangen van de deelnemersbijdrage binnen de gestelde betalingstermijn kunnen wij uw deelname niet garanderen en bestaat de mogelijkheid om uw inschrijving te annuleren.

 

3.5: Een maand termijn dient voor het eind van de maand te zijn voldaan. Bij het niet tijdig ontvangen van de maand termijnen zijn we bevoegd de deelnemer uit te sluiten van de trainingen. Indien er twee of meer maand termijnen niet zijn voldaan dan zijn wij genoodzaakt de totale deelnemersbijdrage te vorderen middels een incassobureau.

 

3.6: De deelnemer gaat akkoord met de in het inschrijfformulier aangegeven aantal termijnen en automatische afschrijvingen, van het door de deelnemer opgegeven bankrekening.

 

4: Uitschrijving

4.1: In geval van ziekte of afwezigheid dient de deelnemer(ouder(s) verzorger) zich af te melden bij Sport Academy Haarlemmermeer. Dit kan via info@sportacademyhaarlemmermeer.nl of een appje naar Lindon of Alex. De gemiste les(sen) kan/kunnen worden ingehaald op een andere trainingsdag. Dit gaat in overleg. Indien dit niet mogelijk is, kan de les helaas niet worden ingehaald. Indien er sprake is van een langdurige blessure (3 weken of meer) zal er samen gekeken worden naar een toepasselijke oplossing.

 

4.2: De cursusdagen gaan in principe altijd door, maar Sport Academy Haarlemmermeer behoud zich het recht tot het eventueel laten vervallen van een cursusdag(en). Wij zullen ons uiterste best doen om een andere cursusdag in te plannen. Wij zullen u per e-mail of via de website op de hoogte stellen.

 

4.3: De Sport Academy Haarlemmermeer voetbalschool heeft een opzegtermijn van één maand en dient vóór de eerste van de volgende maand te zijn opgezegd.

 

4.4: Het uitschrijven van uw kind kan alleen schriftelijk. Dit kan per mail worden ingediend. Hierna ontvangt u een schriftelijke bevestiging per wanneer de incasso beëindigd.
Ter verduidelijking: de incasso zal doorlopen als u geen uitschrijfformulier heeft ingevuld.

 

5: Aansprakelijkheid en Gedrag

5.1: Sport Academy Haarlemmermeer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies/ diefstal, materiële schade en/ of blessures.

 

5.2: Sport Academy Haarlemmermeer is te gast bij de diverse voetbalverenigingen. Wij verzoeken de deelnemers zich correct te gedragen zowel binnen als buiten het veld.

 

5.3: Deelname aan de cursus is geheel vrijblijvend en op eigen initiatief.

 

5.4: Wij verzoeken de deelnemer op tijd aanwezig te zijn.

 

5.5: Het dragen van de kleding van Sport Academy Haarlemmermeer is verplicht. Hierbij is het shirt, korte broek en sokken voldoende. Trui en lange broek zijn optioneel.

 

5.6: Van de deelnemer wordt een positieve houding verwacht ten opzichte van de trainer alsmede ten opzichte van de overige deelnemers.

 

5.7: Indien een deelnemer zicht niet correct gedraagt zullen wij de deelnemer waarschuwen en indien nodig uitsluiten van de les en het de volgende les weer aankijken. Blijft dit het geval dan zullen wij met ouders en de deelnemer in gesprek en indien nodig deelnemer moeten uitsluiten van de cursus zonder restitutie van het reeds betaalde deelnemersbijdrage.

 

6: Kleding

6.1: Deelnemers ontvangen na inschrijving zo spoedig mogelijk het kledingpakket. Tot dan mag de deelnemer trainen in een eigen gekozen setje, welke niet concurrerend is van Sport Academy Haarlemmermeer.

 

6.2: Tijdens de training is het verplicht in de Sport Academy Haarlemmermeer kleding te trainen.

 

6.3: Het dragen van voetbalschoenen tijdens de training is verplicht. Scheenbeschermers gaan in overleg met de trainer.

 

6.4: Bestelde kleding is eigendom van de deelnemers en kan niet worden geruild tenzij Sport Academy Haarlemmermeer de mogelijkheid biedt, echter is dit niet verplicht.

 

7: Multimedia

7.1: Sport Academy Haarlemmermeer behoudt het recht om alle gemaakte foto’s en video’s te gebruiken voor eigen doeleinden, zoals gebruik voor Social Media, website, flyers en andere promotie doeleinden.

 

7.2: Ouders en deelnemers hebben geen bezwaar tegen het nemen van foto’s en / of filmopnames.

 

7.3: Indien dit niet gewenst is dient u dit schriftelijk kenbaar te maken, wij zullen er voor zorgen dat het bij volgende productie verwijderen.

 

8: Disclaimer

8.1: Sport Academy Haarlemmermeer en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaan door het volgen van de activiteiten van Sport Academy Haarlemmermeer of toepassing van de behandelde oefenstof. Sport Academy Haarlemmermeer bepaald welke aanmeldingen ze wel en niet accepteren zonder opgaaf van reden.

 

8.2: De inhoud van de algemene voorwaarden zijn ter goeder trouw en zorgvuldig samengesteld. Alle geschillen van welke aard dan ook verband houdende met en/ of voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en door ons verrichte diensten worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.

 

Sport Academy Haarlemmermeer, gevestigd te Hoofddorp, Nederland.

bottom of page